Untitled Document
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (MCP) ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา :: 2561 แผนการศึกษา :: หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
หลักสูตร :: หลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการอิสลามปี 2553 (ปรับปรุง 58) ชั้น :: มัธยมศึกษาปีที่ 1
แผนการเรียน :: คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์(MCP)
ช่วงอายุตั้งแต่ :: 11 ถึง 14  ปี
แผนการเรียนคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (MCP)
เน้น ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ใช้และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรียนรู้
แบบบูรณาการ ทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ ที่อยู่ในกรอบอิสลาม จำนวน 1 ห้อง
สมัครเรียน แนบหลักฐาน พิมพ์ใบสมัคร

Copyright © 2018 ischoolme.com All rights reserved
Design By Nuntana Group

Support Browser