Untitled Document
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
อัตลักษณ์โรงเรียน  คือ  มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นประชาชาติมัชฌิมา(ประชาชาติสายกลาง) คือ
  • นักเรียนมีอิสลามเป็นวิถีชีวิต
  • นักเรียนมีภาวะผู้นำ
  • นักเรียนมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมได้
  • นักเรียนมีทักษะชีวิต
  • นักเรียนมีความสามารถในการอ่านอัลกุรอ่าน

เอกลักษณ์โรงเรียน  คือ  โรงเรียนศาสตร์วิถีอิสลาม

  • โรงเรียนนำหลักการอิสลามมาใช้ในการบริหารจัดการ
  • โรงเรียนจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้บูรณาการอิสลาม
  • โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบูรณาการอิสลาม
  • โรงเรียนจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมบูรณาการอิสลาม
  • โรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนตามปรัชญาการจัดการศึกษาอิสลาม (ตัรบียะตุลอิสลามียะฮฺ)

Copyright © 2018 ischoolme.com All rights reserved
Design By Nuntana Group

Support Browser