สาส์นจากผู้บริหารโรงเรียน

บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรอฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ การสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารกำลังจะขยายระดับการจัดการศึกษาจากที่มีเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาแล้วเป็นในระดับอนุบาลและประถมศึกษาด้วยนั้น ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณทุก ๆ ส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับการงานในพันธกิจนี้ ขอบคุณครูและบุคลากรของโรงเรียน ที่ให้ความร่วมมือและร่วมพัฒนาโรงเรียนให้เราสามารถเดินหน้า mission นี้ได้อย่างกล้าหาร ขอบคุณพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน ที่ให้ความไว้วางใจต่อโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน และขอขอบคุณทุก ๆ การติดตามความเคลื่อนไหวของโรงเรียนของที่มาพร้อมข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนของเราน mission นี้อย่างต่อเนื่อง ขอบคุณลูก ๆ น้อง ๆ นักเรียน ที่เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ดีต่อการจัดการศึกษาของเราส่งผลให้เรามั่นใจที่จะขยาย mission ให้เติบโตและเป็นคุณประโยชน์ทั้งต่อสังคมและอนาคตของประเทศ ขอบคุณทุกบุคคล หน่วยงาน องค์กรภายนอกต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาของเราจนทำให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยวต่อการขับเคลื่อน mission ของเรา ขอบคุณสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ที่ให้การสนับสนุนดูแลทำให้เรามีความคล่องตัวในการเริ่มต้นและการเดินหน้า รวมถึงความรู้สึกอบอุ่นที่ได้รับจากการดูแลนี้ ทั้งหมดจากสิ่งที่ทางโรงเรียนได้จากทุกภาคส่วนที่ได้กล่าวมานั้น เป็นสิ่งที่ทางเราปฏิเสธไม่ได้ที่ต้องพัฒนาการจัดการศึกษาของเราให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและสอดคล้องต่อความเป็นไปและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในวันนี้และอนาคต ทางโรงเรียนจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนายกระดับนักเรียนอันเป็นทรัพยากรที่ล้ำค้าแห่งอนาคตนี้ต่อไป

แผนการศึกษา

0

ครู/บุคลากร

0

นักเรียน

200

FACEBOOK โรงเรียน

ปฏิทิน โรงเรียน

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
Tel: