Review

รีวิวการใช้งานระบบโรงเรียน

ฮาเต็ม ซากา
ฝ่ายการเงิน
โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม

ระบบ Ischool ช่วยในเรื่องของการลดความสลับสับซ้อนของการทำงานในรูปแบบเดิม ส่งผลให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นระบบมากยิ่งขึ้น และสำหรับโรงเรียนไหนที่ยังไม่มีโอกาสใช้งานระบบ สามารถบอกปัญหาหรืออุปสรรค์ที่ทางโรงเรียนพบเจอ จากนั้นทางผู้พัฒนาก็จะแก้ปัญาเหล่านั้นด้วยระบบ iSchool เช่น ระบบทะเบียนนักเรียน ระบบบริหารงานการเงินและบัญชี

Image

อับดุลเลาะ เซ็ง
รองผู้จัดการโรงเรียน
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร

เท่าที่สรรหาระบบบริหารจัดการโรงเรียนมาตลอดจาก 10 กว่าระบบที่เจอมาไม่มีระบบไหนที่ครอบคลุมและ เอื้อความสะดวกต่อการใช้งานในหลาย ๆด้านมาก เท่า iSchool

Image

ซารีญา ม่วงอุมิงค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าเเร้ง

การดำเนินการกิจการต่างๆ ภายใน โรงเรียนที่มีความกระชับมากขึ้น ลด ภาระงานของครูเเละผู้บริหาร เเละ เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนเเละผู้ปกครอง เป็นความครบวงจรสำหรับสถาบันการ ศึกษา ลดภาระงานเเละกระชับระบบ การบริหารให้ง่ายยิ่งขึ้น

Image

ศาสตรา ศาสนโสภา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู

กว่า 7 ปี ที่ระบบ iSchool ช่วยสนับสนุนการทำงาน ลดระยะเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในเรื่องการเงิน บัญชี ทะเบียนนักเรียน ทะเบียนวัดผล วิชาการและงานอนุบาล

ImageImage

มะนาวี นิริงจือแร
ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนศานติวิทยา

ระบบ iSchool เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้ใช้ระบบ iSchool ขอแนะนำว่า เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย สามารถลดภาระงานของครูและผู้บริหาร ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงข้อมูลของนักเรียนได้ผ่าน application

Image

ซูดิง อูมาโมง
หัวหน้าฝ่าย
โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา

การจัดทำข้อมูลทะเบียนนักเรียนและหลักสูตร ร่วมถึงการจัดการข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนัก เรียนเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้กับฝ่าย วิชาการและวัดผลอีกทั้งครูทุกคนสามารถบันทึก คะแนนของตัวเองได้ โดยที่ไม่ต้องมานั้ง คิดคำนวณเอง

Image

ดร.อิลฮัม เจะหนุ
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห์

การจัดการระบบโรงเรียน โดยเฉพาะงานทะเบียนนักเรียน งานฝ่ายวิชาการ การเชื่อมข้อมูลกับทางส่วนกลาง(ระบบregis) การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล และการประชาสัมพันธ์โรงเรียน iSchool เป็นระบบจัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพมากระบบนึง ทำให้การทำงานของฝ่ายต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็ว ตรวจสอบได้ และมีความเชื่อมโยงกัน ลดการทำงานซ้ำซ้อน ลดภาระงานครูที่ไม่จำเป็น สามารถจัดการได้อย่างเป็นระบบ ทันต่อยุคดิจิตอลมากขึ้น

Image

ซาลาฮุดดิน แยะแย
หัวหน้าฝ่าย
โรงเรียนศาสโนวาทวิทยา

ระยะเวลาที่ใช้ระบบ iSchool มา 3 ปี ทำให้การทำงานระบบทะเบียนและผลการเรียนสะดวกง่ายยิ่งขึ้น

Image

อับดุลรอฟุร สาแม
ผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา

ปัจจุบันเป็นคุณครู โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย ตั้งแต่ใช้ระบบ iSchool ช่วยในเรื่องการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ในการที่เราต้องการทราบผลการเรียนของลูก ๆ ในด้านข้อมูลของลูกในเเวลาที่เราลืมข้อมูลและต้องการข้อมูลด่วน ๆ ช่วยได้เยอะเลย เพราะเราสามารถเปิดได้ทุกที่ ทุกเวลา

Image

ซูเด่น หมัดเหล็ม
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห์
โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา

iSchool ช่วยเป็นการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และการชำระค่าเทอมค่าใช้จ่ายของบุตรหลานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

Image

ยาการียา ไสสากา
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนศานติวิทยา
โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา

ช่วยตรวจสอบข้อมูลนักเรียนต่าง ๆ ครับ ผู้ปกครองสามารถติดตามบุตรในการเรียนรู้อย่างใกล้ชิด และพฤติกรรมนักเรียน

โรงเรียนที่ร่วมเติบโตไปกับเรา