iSchool

ระบบบริหารงานโรงเรียนiSchool คืออะไร

ระบบโปรแกรมบริหารงานโรงเรียนที่ออกแบบ และพัฒนารูปแบบ Web based Technology ภายใต้การบริการรูปแบบ Cloud computing ให้บริการทั้งโปรแกรม และพื้นที่การจัดเก็บฐานข้อมูลเฉพาะของผู้ใช้บริการโดยผู้เข้าใช้บริการไม่ต้องลงทุนจัดซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย ผู้ใช้ระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลาที่มีสัญญาณสื่อสารอินเทอร์เน็ต

Image

Image

ช่วยให้งานบริการโรงเรียนง่ายขึ้น

Image

รองรับอุปกรณ์ได้หลากหลาย

Image

ตรวจสอบข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟน

Image

เพิ่มประสิทธิภาพ ลดการจ่าย

ดูเพิ่มเติมระบบบริหารหลัก 12 ระบบ

ระบบงานทะเบียนโรงเรียน

ระบบงานรับสมัครสอบและการวัดผล
ระบบฐานข้อมูลนักเรียน
ระบบฐานข้อมูลการมาเรียน
ระบบการลงทะเบียนเรียน
ระบบฐานข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน
ระบบฐานข้อมูลทุนการเรียนและการกู้เงินเรียน

ระบบงานทะเบียนครูและบุคลากร

ระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติครูและบุคลากร
ระบบฐานข้อมูลการมาทำงานของครู
ระบบตารางการสอนของครูและการจัดคนแทน
ระบบงานเงินเดือนและค่าจ้าง
ระบบทุนและการฝึกอบรม

ระบบงานทะเบียนหลักสูตรและการวัดผล

ระบบแผนระเบียบหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผล
ระบบงานตารางสอน ตารางสอบและตารางเรียน
ระบบงานรายงานผลการสอนของครูและบุคลากร
ระบบงานประเมินผลนักเรียน ครูบุคลากร
ทางการศึกษาตามเกณฑ์การชี้วัด
ระบบข้อมูลข้อสอบ
ระบบการตรวจข้อสอบและบันทึกผล
ระบบการจัดชั้นเรียน

ระบบงานงบประมาณ การเงินและบัญชี

ระบบงบประมาณ
ระบบเงินรายรับ(ค่าเล่าเรียน ค่าเงินช่วยเหลือ อื่นๆ)
ระบบเงินรายจ่าย
ระบบงานเงินเดือนและภาษี
ระบบงานบัญชี

ระบบงานพัสดุ

ระบบทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์
ระบบการจัดห้องเรียนและอาคารสถานที่
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบการจองการใช้ยานพาหนะ ห้องเรียน
ห้องประชุม และอาคารสถานที่

ระบบงานธุรการและประชาสัมพันธ์

ระบบธุรการและสารบรรณ
ระบบงานทำบัตรนักเรียนและบุคลากร
ระบบงานการออกเอกสารรับรอง
ระบบงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ระบบ E-Learning

ใช้ในการบันทึกการสอนของครูในแต่ละชั่วโมง
ด้วยระบบโสตทัศนูปกรณ์หรือการจัดทำ
ขึ้นเฉพาะเพื่อให้นักเรียนสามารถลงทะเบียน
เข้าดูได้ตลอดเวลา จัดเรียงตามสระ วิชา
ชั้นเรียน และ ชั่วโมงเรียน พร้อมมีระบบการ
ทดสอบการเรียนและการประเมินผล

ระบบการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา

ใช้ในการบันทึกและจัดทำรายงาน
การเปรียบเทียบระบบข้อมูลจากฐานข้อมูลของ
โรงเรียนที่ถูกสร้างขึ้นถายในระบบฌปรแกรม
เปรียบเทียบกับกลุ่มตัวชี้วัดต่างๆ ตามมาตรฐาน
สพฐ และ สมศ

ระบบงานปกครองและกิจการนักเรียน

ใช้สำหรับบันทึกการมาเรียนของนักเรียน
บันทึกข้อมูลพฤติกรรม การเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆและการถูกลงโทษของนักเรียน เพื่อให้
ผู้บรหาร ครู อาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียน
ให้ทราบถึงข้อมูลพฤติกรรมและการมาเรียนของนักเรียน

ระบบงานจัดการข้อมูลผู้ใช้และกำหนดภารกิจ

ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลผู้ใช้งานระบบโปรแกรม
ตลอดจนกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบการ
ใช้งานตามเมนูที่กำหนดสำหรับผู้บรหาร
ครู อาจารย์ บุคลาการทางการศึกษา และ
ผู้ปกครองนักเรียน

ระบบงานข้อมูลหลัก

ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลหลักและเมนูต่างๆ
ที่จำเป็นแก่การใช้งานในระบบโปรแกรม
สำหรับแอดมินหรือ ผู้ดูแลระบบ หรือ
ผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลจัดการระบบงาน
ของแต่ละแผนกหรือกลุ่มงาน

ระบบงานอนุบาล

ใช้สำหรับการบริหารจัดการระบบ
โรงเรียนอนุบาล โดยกำหนดเมนูระบบงานหลัก
ที่เกี่ยวข้องการนำข้อมูลเข้า และการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนดาวน์โหลดเพิ่มเติม
สนใจขอใบเสนอราคา
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Image Image


Image

โรงเรียนที่ร่วมเติบโตไปกับเรา