อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานโรงเรียนอิสลาม

2016-10-21 09:51:24

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานโรงเรียนอิสลาม

ร.ร ตัรบียะห์อิสลามียะห์ จ.พังงงา และ ร.ร นิด้าศึกษาศาสตร์ จ.สตูล
ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานโรงเรียนอิสลาม"
ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2559
ณ.ห้องประชุม สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จ.สงขลา

โรงเรียนที่ร่วมเติบโตไปกับเรา