อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการเงินบัญชี

2016-08-23 12:13:11

อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการเงินบัญชี

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานโรงเรียนอิสลาม I-School ในส่วนของระบบการเงินบัญชี เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการใช้งานโปรแกรมฯ ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมดังต่อไปนี้
1. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จังหวัดสงขลา
2. โรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห์ จังหวัดสงขลา
3. โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู จังหวัดยะลา
4. โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา จังหวัดยะลา
5. โรงเรียนยะลาวิทยานุสรณ์ จังหวัดยะลา
6. โรงเรียนพัฒนาศาสน์ (ฮูแตทูวอ) จังหวัดนราธิวาส

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด

โรงเรียนที่ร่วมเติบโตไปกับเรา