ประชุมคณะพัฒนาระบบบริหารงานโรงเรียนอิสลาม I-school

2016-08-23 11:57:43

ประชุมคณะพัฒนาระบบบริหารงานโรงเรียนอิสลาม I-school

ประชุมความคืบหน้าการใช้ระบบบริหารงานโรงเรียนอิสลาม (I-School) โดยมีประเด็นการพูดคุย

1. ความคืบหน้าระบบ I-School ล่าสุด

2. แผนทางการพัฒนาระบบ I-School ปีการศึกษา 2559

3. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากโรงเรียนตัวแทนสมาคม

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด จัดโดย บริษัท

อิสลามิค ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด


โรงเรียนที่ร่วมเติบโตไปกับเรา