แบบฟอร์มสมัครเรียน
วันที่สมัคร  ::  21-03-2561

เลือกสถานที่สอบ

เลือก สถานที่สอบ อาคาร ชั้น ห้อง
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร อาคารเรียน 2 1 อัลดินาวารี

1. ข้อมูลผู้สมัคร

- - - -

2. สถานศึกษาเดิม

ระดับความสามารถในการอ่านอัล-กรุอาน กีรออาตีระดับ (ระบุ)
อ่านได้คล่องและถูกต้องตามหลักตัจวีด   ยุซอ์ ท่องจำอัล-กรุอาน จำนวน   ยุซอ์ (ระบุ) 
ความสามารถพิเศษอื่นๆ ด้านกีฬา (ระบุ)  ด้านการเป็นผู้นำ (ระบุ) 
  ด้านคอมพิวเตอร์ (ระบุ)  ด้านอื่นๆ (ระบุ) 
ความสนใจและความถนัด

3. ที่อยู่ (นักเรียน)

4. บิดา

- - - -
 มีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม

5. มารดา

- - - -
 มีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม

6. ผู้อุปการะด้านการเงินแก่นักเรียน/ผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดา - มารดา)

- - - -

7. บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน (นอกจากผู้ปกครอง)

8. อื่นๆ

จำนวนพี่น้องในครอบครัว :: คน พี่ชาย :: คน พี่สาว :: คน น้องชาย :: คน น้องสาว :: คน
โดยข้าพเจ้าเป็นบุตรคนที่ ::     มีพี่น้องกำลังเรียนอยู่ :: คน ยังไม่เข้าเรียน :: คน    เรียนจบแล้ว :: คน
ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่กับ ::  บิดา-มารดา  บิดา  มารดา  บุคคลอื่นๆ   (ระบุ) 
บิดา - มารดา ::  อยู่ด้วยกัน  แยกกันอยู่  หย่าร้าง  อื่นๆ   (ระบุ) 

9. สิทธิพิเศษของผู้ปกครอง

นักเรียนซึ่งเป็นบุตรธิดาของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสหกรณ์และบุคคลากรในเครือ สหกรณ์ออมทรัพย์อัศศิดดิก จำกัด ชำระค่าธรรมเนียบฯ เพียงร้อยละ 50  

ผู้ปกครองมีบุตรธิดาซึ่งศึกษาในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จำนวน 3 คน ยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ 1 คน  

ผู้ปกครองมีบุตรธิดาซึ่งศึกษาในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จำนวน 2 คน บุตรคนที่ 2 ชำระค่าธรรมเนียมฯ เพียงร้อยละ 50  

ไม่มีส่วนลด  

เอกสาร/หลักฐานผู้สมัคร

ลำดับที่ หลักฐาน เลือก
1 รูปถ่ายในเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว
2 หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท