Untitled Document
นักเรียนย้ายเข้า ม.5 แผนการเรียนวิทย์-คณิต (SMP) ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา :: 2561 แผนการศึกษา :: หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
หลักสูตร :: หลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการอิสลามปี 2553 (ปรับปรุง 58) ชั้น :: มัธยมศึกษาปีที่ 5
แผนการเรียน :: วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(SMP)
ช่วงอายุตั้งแต่ :: 16 ถึง 18  ปี
แผนการเรียนวิทย์-คณิต (SMP) เน้นการบูรณาการอิสลามกับ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ และวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดี เช่น ทักษะวิจัย เป็นต้น จำนวน 2 ห้อง
สมัครเรียน แนบหลักฐาน พิมพ์ใบสมัคร

Copyright © 2018 ischoolme.com All rights reserved
Design By Nuntana Group

Support Browser