Untitled Document
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(SMP ม.ต้น) ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา :: 2561 แผนการศึกษา :: หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
หลักสูตร :: หลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการอิสลามปี 2553 (ปรับปรุง 58) ชั้น :: มัธยมศึกษาปีที่ 1
แผนการเรียน :: วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(SMP ม.ต้น)
ช่วงอายุตั้งแต่ :: 11 ถึง 14  ปี
2)แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP ม.ต้น)
เน้นการบูรณาการอิสลามกับ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดี ที่อยู่ในกรอบอิสลาม จำนวน 3 ห้อง
สมัครเรียน แนบหลักฐาน พิมพ์ใบสมัคร

Copyright © 2018 ischoolme.com All rights reserved
Design By Nuntana Group

Support Browser